hen ver- alzoo te zamen 1932.02 Bij vergelijking dezer cijfers met die van het vorige jaar blijkt, dat in de wintermaanden 1867 te Scheveningen meer zijn bedeeld 28 gezinnen, uitmakende 151 personen, terwijl de kosten dezer ondersteuning 318.56 meer dan gedurende dat tijdvak in 1866 hebben bedragen. Als reden voor die vermeerdering kan worden aangemerkt, dat de visscherij te Scheveningen in de wintermaanden van 1867, gedurende een langer tijdsverloop dan vroeger, heeft stilgestaan hetgeen bijgevolg ook op andere vakken van nijver heid niet zonder invloed was en voor velen gebrek aan werk deed ontstaanterwijl ditmaal bovendien een' hooger prijs voor van 52.55 in geld en 111 brooden ’s weeksbenevens 17 por tion spijs daags, ter waarde van 7.66^ per week. Het personeel der bedeelden en het bedrag der aan strekte ondersteuningbij de eerste uitdeeling in Januari) 1867 bestond alzoo te zamen uit 514 bedeeldenuitmakende 1135 personenmet een weke- lijkschen onderstand van 302.50 in geld en 845 Ned. ponden brood benevens 356 portiën spijs daagseen en ander tot een gezamenlijk wekelijksch bedrag van 543.18^, hetgeen bij omslag voor ieder gezin nog geen 1.06 ’s weekszoo als bij de eerste uitdeeling in 1866, zou bedragen. Als in vorige jaren hadden behalve de onderstand in geld en eetwaren in het wintersa'soen verstrekkingen plaats van hemden dekensstroo en stroozakken en werden gedurende de winter maanden aan elk der gezinnen driemalen doch in kleiner hoeveelheid dan vroeger eenige brandstoffen uitgereikt. Bovendien werden nog gedurende eenige winterweken te Sche veningen uitsluitend met brood en warme spijs benevens eenmaal met eenige brandstoffenondersteund 247 gezinnente zamen uitmakende 1144 personen voor wie de bedeeling op den Isten Januarij of in den loop dier maand aangevangenmet ultimo February eindigde. Aan dezen werd gezamenlijk verstrekt 24280 spijsportiënvertegenwoordigende eene geldswaarde van 1456.80 3576 Ned. ponden brood ter waarde van - 366.54 en 24700 turven ad- 108.68

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 198