1 1 i Vermeerdering. Armlastigen. Elders. Alhier. Alhier. 11 1 H Evang. Luth. Waalsch Herv. Oud-Roomsch Doopsgezinden Nederl. Israël. 1 1 s 11 3 1 i Elders. Vermindering. Vergelijkt men deze cijfers met die van liet vorige jaar, dan geven zij voor 1867. met betrekking tot de alhier armlastigen: eene vermeerdering aan van 6 gezinnen en 163 personen, en ten aanzien van die, welke elders voor rekening van deze Ge meente werden ondersteund, van 12 gezinnen en 8 8* personen; en daarentegen voor de elders armlastigen eene vermindering van 11 gezinnen met 30 personen. De hier volgende opgave geeft voorts de vermeerdering of ver mindering aan van de alhier ondersteunden en tot een der ver schillende kerkgenootschappen behoorende bedeelde gezinnen. De mededeelingen aangaande het Bestedelinghuis acht het Burger lijk Armbestuur evenzeer gunstig te noemenzoowel ten opzigte der verpleging als met betrekking tot de uitkomsten van het finan- tieel beheer, en zulks niettegenstaande het personeel der bestede- lingen eenigzins is toegenomen ten gevolge der omstandigheid, dat het Burgerlijk Armbestuur zich meer dan gewoonlijk heeft verpligt gezien tot de opname van personen, die door hoogen ouderdom of groote ligchaamsgebreken volstrekt buiten staat waren om zelve in hun onderhoud te voorzien. Welverdienden lof meent het Armbestuur ten dezen te mogen Nederd. Herv. te 's Gravenhage. r u Scheveningen Roomsch-Kath. 's Gravenhage. n Scheveningen 's Gravenhage. rf

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 202