dit gesticht, die op 1 Januarij 1867, bestond Mannen. Vrouwen. Kinderen.; Tozamon. 46 44 95 5 8 15 23 118 59 54 5 3 5 2 14 5 2 104 3 52 49 1 1 uit Werd in den loop des jaars ver meerderd door de opname van Zoodat in 1867 in het geheel zijn verpleegd Daarvan zijn Overleden Ontslagen als in staat om zelve in baar onderhoud te voorzien Op verzoek ontslagen Gedeserteerd Door het domicilie van onderstand opgevorderd 2 7 brengen aan den Directeurwien het inwendig beheer dezer inrigting is opgedragen en daarin door zijne huisvrouw wordt bijgestaan en die met zorg en verstandig overleg, zoowel de be langen van het Armbestuur als die der verpleegden blijven behartigen Terwijl de leden der Commissie zich daarvan bij hunne bezoeken steeds mogten vergewissenstrekt daarvan mede ten blijke de uitkomsten der rekening van dit gesticht, die, niettegenstaande de hoogere prijzen der levensmiddelenmet opzigt tot de verpleeg- kosten per hoofd berekend geen noemenswaardig verschil aangeven met die van het vorig jaar. Niettegenstaande eenige verpleegden, aan wie eenige werkzaam heden in het gesticht waren opgedragenzijn overledenwerden de diensten zonder hulp van buiten verrigt, terwijl het gedrag der bestedelingen over het algemeen geregeld mogt heeten en de gezondheidstoestandde leeftijd der verpleegden en sommiger physieke omstandigheden in aanmerking genomenniet ongunstig was te achten. De bevolking van Zoodat het aantal verpleegden op i 31 December 1867 beliep j

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 203