u u u het geheele jaar 3.90 en ligging licht Te zamen 9811.774 Daarentegen werden door eenige bestedelingennog in staat om buiten het gesticht iets te verdieneneenige werkgelden inge- bragt, die te zamen een bedrag hebben opgeleverd van ƒ177.24. De verpleegdagen der 118 bestedelingen beloopen te zamen een cijfer van 36344, zoodat de verpleegkosten per dag 26 cents, per week 1.88 en over het geheele jaar 98.53 ïÜOt hebben bedragenalzoo over het geheele jaar 3.90 meer voor ieder bestedeling dan in 1866. Brengt men daarentegen de inkomst van ƒ177.24 wegens inge- bragte werkgelden in mindering der kosten van beheer, omdat daarin zijn opgenomen eenige wekelijksche uitkeeringen aan die genen onder hen welke de hun in der tijd, bij erfstelling als anderzins, toegekomen gelden ten behoeve van het Burgerlijk Armbestuur als bijdragen in de kosten hunner verzorging hebben gestort, dan wordt de hiervoren vermelde uitkomst verminderd met ongeveer eene halve cent per dag, 3j cents per week en 1.53 over het geheele jaar. Bovendien zijn gedurende 1867 door het Burgerlijk Armbestuur iu verschillende gestichten of bij bijzondere personen verpleegd 190 personen, tegenover 187 in 1866, te weten: zijnde 9 verpleegden meer dan op hetzelfde tijdstip des vorigen jaars. Op laatstgemelde dagteekening waren van de verpleegden vijf personen voor rekening van andere Gemeenten in dit gesticht verpleegd. De uitgaven voor het Bestedelinghuis bedroegen voor voeding6155.51 kleeding en ligging- 1350.634 vuur en licht- 662.51 allerlei behoeften- 314.59 beheer- 1328.53

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 204