besteed werden ten slotte vier kinderen als van van genoemd Collegie voor den tijd van drie en werd eene toelage uitgekeerd aan een weduwnaar met jonge kinderen belast en bestedelingen verpleegd. De kosten dezer ondersteuning en verpleging hebben over 1867 bedragen 6S6.83, tegenover 597.83^- in 1866. Alsnu overgaande tot de mededeeling van eenige bijzonderheden omtrent de verstrekking van geneeskundigen onderstand voor rekening der Gemeente, zij in de eerste plaats vermeld dat op 23 Augustus 1867 eene der Gemeente-vroedvrouwenmejufvrouw J. C. van Rhijn wed. P. Staas, is overleden en in die vacature is voorzien door de aanstellingbij besluit van Heeren Burgemeester en Wethouders van den 16den September, van mejufvrouw J. S. Klijbergen wed. J. Wedepoel. Voorts werden vier der overige vroedvrouwen, wier tijd aftreding met uit. December 1867 gekomen was, op aanbeveling van het Burgerlijk Armbestuur bij besluit van den 25sten November 1867, op nieuw jaren benoemd. Ten einde een zoo volledig mogelijk overzigt «te geven van den verleenden geneeskundigen onderstand in 1867, meent het Burger lijk Armbestuur de aandacht te mogen vestigen op den hier volgenden staat:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 207