il ,1 1 I t i iJlIl HM ■d]l e Praag Hemmans -- 6404| «J Geneeskunstoefeuaren. 32 Pers. 31 Gez. 29 Ia 319 79 394 1512 lb 52 II 803 271 71 11 III 458 1983' 5393 80 79 2 9 1 2 1526 34 81 4 20 13 2 6 8 3048 6530!9311 49064 349 339 59 404 '747 Per transport 49064 41 1'c zaineu 62575 Kecepteu. 178 360 1234 2242Ï??'- IV i V 3 o 3 2 6 1 12 S3 28 8 41 2 50 14 51 5 49 8 Verklaringen afgegeven voor Verpleging in het Gasthuis ingevolge art. VI 1526 verloskundige (Dr. H. de Jong5522' iChr Dr. E. A. M. Hanlo. 1637^ IVerloskundige, Dr. H. F. van Door verschillende Heeren Genees kundigen, in bijzondere spoed - vereischende gevallen Door tusschenkorast der Politie bij plotseling ongeval Gencesiniddenverstrekt ten behoeve van voor rekening van het Burgerlijk Armbestuur in het Gasthuis verpleegden13470 Idem naar aanleiding van art. 27 der Verordening regelende de Genees-, Heel- en Verloskundige hulp die van wege de Gemeente wordt verstrekt (n°. 193) (12440 en! J 3822; 7159i N nor. ioomD- E. S. Stein51871 lzöoiChr. J. F. F. Campbell. 689) C. W. Eikindal. 6204; lobI(Chr. H. G. Becht 1753) G. H. Muller. 5626; I'rlo/Chr. C. P. v. d Meulen. 778) (Dr. H. C. Kips4359 (Chr. A. P. v. Luunen. 1034) H. J. G. Vorstman. 9419 OCbr. J. S. v. i> Noorbaa. 30211 1024jl. Spillê, Genees-, heel- 5876. g 7957| 60 17 57 23

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 208