andere heelkundige instru- breukbanden en meuten is, naar de gedane verstrekkingen te oordeelen, insgelijks minder geweest dan in 1866, daar in 1867 het aantal uitgereikte breukbanden enz. slechts 404 heeft beloopen waarvan voor 103 personen de kosten ten laste van andere Gemeenten zijn gekomen. Daarentegen is de verpleging in het Gasthuis voor rekening van het Burgerlijk Armbestuur in 1867 belangrijk toegenomen zoowel met opzigt tot het aantal verpleegden dat 826 tegenover 741 in 1866 heeft bedragenals met betrekking tot het bedrag der verpleegkostenen welk verschil van 85 in meerder vooral in het oog springt wanneer men in aanmerking neemtdat zich in 1867 slechts weinig gevallen van cholera hebben voorgedaan. Het Armbestuur meent de aanzienlijke vermeerdering van het aantal verpleegden hoofdzakelijk te kunnen toeschrijven aan de omstandigheiddat door de tegenwoordige inrigting van het Gasthuis een bij velen bestaand hebbend vooroordeel tegen eene Wanneer men deze opgaven vergelijkt met die over 1866 dan blijkt, dat in de vier eerste onderstandswijken (of vijf eerste geneeskundige afdeelingen) in 1867 een aantal van 47 gezinnen en 300 personen minder in doorloopend geneeskundigen onder stand is opgenomen en een aantal van over het geheel 2684 ziekenbriefjes minder zijn uitgereikt, waartoe inzonderheid heeft bijgedragen het, zoo als boven is opgemerkt, in veel mindere mate dan in 1866 heerschen van epidemie, terwijl voorts in de Vide onderstandswijk (Godshuizen) aan 4 personen minder dan in 1866 van wege het Burgerlijk Armbestuur geneeskundige hulp is verleend. Eene vermindering in verhouding tot het vorige jaar is mede blijkbaar met opzigt tot de voor zijne rekening in de Gemeente- apotheek gereed gemaakte voorschriften die voor 1867 een cijfer van slechts 58,753 en alzoo 12,841 minder dan in 1866 aan wijzen terwijl het aantal der in de 5de onderstandswijk (Sche- veningen) gereed gemaakte voorschriften het belangrijk verschil in minder van 3726 en alzoo slechts 3822 heeft bedragen. Uit dit een en ander meent men te mogen afleiden dat de gezondheidstoestand in 1867 over het algemeen zeer gunstig mogt genoemd worden. De behoefte aan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 209