k f! 14 4°. Van de gebouwen: 600.— 900.— 625.— 150.- I van ongeveer 3 bunders weiland en ruim 60 roeden teelland. De in den loop van het jaar aan de gebouwen uitge voerde werken bepaalden zich groolendeels tot diewelke men onder het gewone onderhoud kan rangschikken zoo als: verwen, behangen, vernieuwingen of herstellingen van daken, muren enz.; toch zijn die werken niet onbe langrijk wanneer het groote gebouwen betreft.en de verf- werken b. v. aan het Gemeentebadhuis te Scheveningen mogen wel onder de omvangrijke werken worden gerekend. Aan de twee nieuwe zalen bij het Badhuis werd in het begin van 1867 de laatste hand gelegd, zoodat zij met den aanvang van het badsaizoen in gebruik konden genomen worden, doch slechts in het ruw, aangezien de vochtigheid der muren nog belette aan het beschil deren te beginnen. De kosten van onderhoud dezer gebouwendie ver mengd zijn met het onderhoud der gebouwen onder lett. a der rubriek B, kunnen moeijelijk met juistheid opgegeven worden. Men schat die kosten ongeveer op f 6000. Aan den bouw der zalen bij het Badhuis en voor het ameublement werd nog eene som besteed van f 38,497.49|. Het bedrag der opbrengst of van de inkomsten was: het locaal der Armeninrigting 691. Arrond.-Regtbank. - 3,000. het gebouw aan de Barrière huis op den hoek der Beesten markt het huis op den hoek derVarken-markt t> tegen de Groote Kerk Transportere. f 5,966.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 20