287 verpleegden It ff It tr a n n 826 verpleegden. Daarvan 10 20 30 40 50 60 70 80 24 50 168 155 97 111 92 80 42 7 Tusschen ff verpleging in dat Gesticht is weggenomen terwijl buitendien de verpleging voor veel langeren duur schijnt noodig geacht te worden dan in vroegeren tijd. Op ultimo December 1867 waren nog in verpleging drie lijders, die reeds in JanuarijMei en November waren opgenomen. Tot de mededeeling van eenige nadere bijzonderheden omtrent de verpleging in het Gasthuis overgaande herinnert het Armbe stuur, dat op den 31sten December 1866 voor zijne rekening in gemeld Gesticht nog in verpleging waren gebleven 79 personen. Blijkens de hiervoren medegedeelde opgaven werden daarin in den loop des jaars voor zijne rekening opgenomen: 747 lijders, zoodat die verpleging is verleend aan 826 personen, te zamen gedurende 33726 dagen alzoo 85 verpleegden en 4853 dagen meer dan in 1866 en 287 verpleegden en 12597 dagen meer dan in 1865. <r Het aantal verpleegdagen voor ieder door elkander genomen bedroeg ruim 40 dag, tegenover 31 in 1866. Van de bedoelde 826 verpleegden, waarvan 266 elders domicilie van onderstand hadden waren Beneden de 5 jaar. 5 en 10 jaren 20 30 40 50 60 - 70 80 90 zijn in den loop des jaars overleden 117 en hersteld ontslagen 609, zoodat op 31 December 1867 nog in verpleging bleven 100 personen, 21 meer dan op hetzelfde tijdstip des vorigen jaars, waaronder 24 wier domicilie van onderstand elders is gevestigd. De kosten, die het verstrekken van dezen verschillenden genees kundigen onderstand heeft veroorzaaktbedroegen in 1867 voor

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 210