I W. J. Bolderman, Secretaris. Het Burgerlijk Armbestuur .J. P. Vaillant, Voorzitter. van vorige jaren eene verhooging rekening alle bijzonderheden vermeldt, meent het Burgerlijk Arm bestuur te mogen verklarendat de uitkomsten niet ongunstig zijn te achten. Wel zag hetten gevolge der in vergelijking meerdere kosten van het Gasthuiszich verpligt van onderstand uit de Gemeentekas aan te vragen. Het Burgerlijk Armbestuur gelooft zich van verdere beschouwingen te kunnen onthouden overtuigd dat het hier medegedeelde den Gemeenteraad voldoende bewijzen zal opleveren dat het, bij de veelomvattende en vaak moeijelijke taak, die het zich ziet opge dragen de belangen der Gemeente zoowel als van hare armen met de meeste zorg tracht te behartigen. Ten slotte doet het Burgerlijk Armbestuur, ter voldoening aan art. 33 der Verordening, aan Uwe Vergadering mededeeling van den staat zijner bezittingen en van de daarin gebragte wijzigingen. Deze bestaan in 1°. Een kapitaal groot 52,500 inschrijving in het Grootboek der Nationale Werkelijke Schuld, rentende 2,} pCt.ingeschreven ten name van 's Gratenhage {Stads Armbestuurders te)ingeschre ven onder letter S, Deel I, n°. 25. 2°. Een kapitaal groot 16,500 inschrijving als voren, inge schreven ten name van Scheveningen {De algemeene of Gemeente- armen van), ingeschreven onder letter S, Deel 26, n°. 7735. 3°. Kleedingligging en dekking (zie bijgaande tabel).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 212