5876 recepten, 7957 5393 6402 12440 Bijlage AA. sGkavenhage, den Zoeten Maart 1868. u u tr een aanzienlijk verschil op Voldoende aan het voorschrift van art. 22 der Verordening, houdende regeling der Gemeente-Apotheekhebben wij de eer aan Uw Edel Achtbaren het navolgende verslag omtrent den staat dier inrigting over het jaar 1867 uit te brengen. In den loop van 1867 zijn aan de Gemeente-Apotheek gereed gemaakt 67,638 recepten, zijnde 13,422 minder dan in 1866 welke vermindering aan den zooveel beteren gezondheidstoestand te danken is. Onder het genoemde getal zijn begrepen 20,230 voorschriften ten behoeve van verpleegden in het Gasthuis. Sedert de door Burgemeester en Wethouders vastgestelde nieuwe indeeling der onderstandswijken is de verhouding van het getal der in ieder derzelve voorgeschreven recepten eenigzins veranderd. In 1867 zijn voorgeschreven: in de eerste onderstandswijk tweede derde i’ vierde vijfde de vijfde wijk levert dus nog altijd met de overige. Blijkens de hierbij overgelegde rekening en verantwoording hebben de ontvangsten bedragen f 8569.734, de uitgaven 8541.344, of respectievelijk 1574.974 en 1200.314 minder dan in het vorige jaar. Alleen aan geneesmiddelen werden uitgegeven ƒ2621.494, tegen 3582.164 in 1866. De toepassing der verordeningen heeft geen bezwaren onder vonden, en gelijk in het vorige jaar heeft ieder zich beijverd om

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 214