15 f locaal van den Uk Gemeente-Badhuis huis in de Veenestraat 5,966.— 100.— 700.— 30.— De inkomsten van het Badhuis worden vooi’ Memorie uitgetrokken, omdat niet kan gezegd worden dat de win sten, die de exploitatie' der badinrigting heeft algewor- pen, bepaaldelijk als opbrengst van het gebouw zijn te beschouwen. Ten aanzien dier winsten en van de ex ploitatie zelve heeft de Commissie van Bijstand in het beheer van het Badhuis een verslag uilgebragt, hetwelk als Bijlage J hierachter is gevoegd en naar welk verslag alhier wordt verwezen, terwijl als Bijlage K volgt een staat, aanwijzende het getal der baden, gedurende het badsaizoen van 1867 verstrekt. 2°. Van de landerijen 3°. Van het grasgewas 30.— 50.— 100.— Memorie. 175.— 466.641 170.— nihil. 360.— f 8,147.644 - 1,679.50 - 343.— Transport. het huis in de Nieuwstraat Raamstraat de Jagerstal op het Zieken het pakhuis tegen den toren der Groote Kerk het pakhuis in de Lepelstraat de twee huizen in het Kettingstraatje het huis in het Achterom Hofpoortje. locaal in. de Zuilingstraat. te zamen. ƒ10,170.144 t

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 21