VERSLAG van het Bestuur der Vereeniging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse te ’s Gravenhageover den jare 1867. N®. 7. Even als vorige jaren kan het Bestuur der Vereeniging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse te 's Graven- hageroet verblijdende berichten tot U komen. Het wenscht U in de eerste plaats te wijzen op de verkregene overwinst, welke, gelijk de rekening en verantwoording van den Penningmeester aantoont, bedraagt de som van 4410.59, zoodat wij het voor recht hebben onze eerste leening, oorspronkelijk groot 36.250, geheel te kunnen aflossen. Oppervlakkig beschouwd is deze overwinst minder aanzienlijk dan vroegerdoch de reden hiervan is eenvoudig dat op de gewone rekening van onderhoud over 1867 gebracht zijn de kosten van cementering van buitenmurenalsmede de uitgaven gevorderd voor de afbraak eener woning, welke in de Vergulde Schaafpoort op het Spui, alsmede voor de verbouwing, welke aan de vroegere kleederbleekerij Wïllenisveldtigtheeft plaats gehad. Ten einde de kapitaal-rekening niet noodeloos te verhoogenzijn deze onkosten op de rekening van onderhoud gesteld, ofschoon door laatstge noemde herstelling het kapitaal der Vereeniging is vergroot. Daar bij feilen regen uit het Westende huizen in den Zuster - polder te weinig gedekt waren, zijn zij aan die zijde met cement bestreken, even als, wegens dezelfde reden, eenige muren aan de Javastraat. Deze onvermijdelijke uitgaven behooren in den eigen lijken zin evenmin tot die van onderhoud als tot die van kapitaal. Uw bestuur heeft gemeend te handelen overeenkomstig met Uwe bedoelingdoor liever dit jaar de overwinst te verkleinendan die fictief te vergrooten en de kapitaal-rekening te bezwaren. Een tweede gunstige omstandigheiddie wij U kunnen mede- deelenis, dat wij krachtens Uwe magtiging, ons in Uwe alge- meene Vergadering van den 4den April 1867 gegeven, aan den

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 222