a. h. c. A 160, hebben verkocht de aan de J woelraat ge- Heer Natek, voor eene soin van helft van den weg, achter de door hem bouwde huizen. Bovendien heeft de kooper: aan de Vereeniging afgestaan het gedeelte grond, gelegen vóór de vroegere kleederbleekerij Willemsveldzigt. Daar dat terrein aan de Gemeente 's Gravenhage toebehoordemoest hij zorgen het van de Gemeente te erlangen en gratis der Vereeniging te kunnen geven een steenen muur geplaatst tot erfscheiding tusschen de bespro kene huizen en de aldaar gelegene tuinen van de Vereeniging; de boomen en heggen der Vereeniging aan de Javaetraat doen verplanten in de rooilijnzoodat de tuinen van de meeste woningen aldaar aanzienlijk vergroot zijn. Door deze verandering is te dier plaatse de fraaiheid niet weinig bevorderd en een geregelde toestand geboren. Het derde gunstige berichtdat wij U kunnen gevenbestaat hierin, dat de Raad dezer Gemeente in zijne Vergadering van den 26sten Augustus 1867 heeft vastgesteldde omtrent het bouwen van arbeiderswoningen gewijzigde politie-bepaling, gelijk die door het Bestuur der Vereeniging was voorgedragen. Met deze wijzi ging is niet alleen ten onzen voordeele geëindigd het zoo lang aanhangige verschil omtrent de noodige dikte van scheidings muren, die niet hooger zijn dan zeven el, tusschen twee gebouwen of woningen, maar tevens zijn alle ondernemers van het bouwen van arbeiderswoningen binnen deze Gemeente, van het maken van geheel nuttelooze onkosten bevrijd. Spoedig hoopt de Vereeniging de vruchten dezer gewijzigde voorschriften te plukken, daar zij voornemens is, in den loop van dit jaar, minstens acht blokken of 32 woningen op haar nog ledig liggende terrein in den Zuster - polder aan te bouwen, om aan meerderen de weldaad eener ge zonde en doelmatige woning te bewijzen. Hoe groot die weldaad is blijkt niet enkel uit het steeds stijgende getal aanvragers, om een woning van de Vereeniging in huur te bekomenmaar vooral uit het zeer geringe cijfer van wanbetaling dat de rekening aanwijst. Aan eene som toch van 24,263.35 wegens in 1867 verschuldigde huurpenningen voor 341 woningen ontbreekt slechts het niet noemenswaardig bedrag van 2.70.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 223