Wegens deze reden kunnen wij niet genoeg herhalen, hetgeen wij in onze jongst uitgevaardigde circulaire zeidendatalhoewel thans bij andere soliede geldbeleggingen soms hoogere rente is te wachten, men echter door het steunen van deze onderneming, zijn kapitaal tegen goede rente èn solide plaatst, èn tevens een waarachtige weldaad aan minder bevoorrechten bewijst. Daaren boven heeft men het aangename bewustzijn op deze wijze zijn geld nuttig te besteden, hetwelk men ten eenenmale mistals men hooge maar dikwerf ook onzekere renten behaalt van geldenaan vreemde Regeringen verschaft om oorlog te maken of vol te houdendie de welvaart en het gelukzoo niet het leven van duizenden vernietigt. Onder de maatregelendoor ons genomentot bevordering der gezondheid en zindelijkheidbehoort in de eerste plaats het graven van een welput bij de woningen aan den Noordwalwij hoopten hiermede de hoeveelheid drinkwater te vermeerderen. Ongelukkig heeft deze proeve niet aan het doel beantwoord, daar de nieuwe wel geen zuiver water geeft. Het sterk toenemend bederf van den bodem is oorzaakdat te dezer* stede goed water overal begint te ontbreken. Mocht de overtuiging hiervan de daarstelling eener waterleiding toch bespoedigenVoorts hebben wij aan Burge meester en Wethouders de vergunning gevraagd om in den Zuster- polder het overtollige water der beerputten van de woningen te doen lozen op de Gemeente-riolen. Het telkens ledigen onzer getraste beerputtennoodzakelijk als zij ook water moeten op nemen, is voor de gezondheid der bewoners nadeelig, wegens den verpestenden stank dien dit vooral bij zacht weder veroorzaakt. Ofschoon wij tot heden noch geene vergunning hiertoe hebben ontvangen, twijfelen wij geenszins of het dagelijksch Bestuur dezer Gemeente zal haar ons niet na herhaald verzoek onthouden omdat deze aanvrage met geene bepaling der politieverordening in strijd is. Eindelijk is op onze aanvraag een urinoir, die bij onze woningen op het Spui was geplaatst, door Burgemeester en Wethouders weggenomen, om de zuiverheid der atmospheer voor onze huurders aldaar te verbeterennadat wijgelijk wij reeds boven meldden, te dier plaatse een woning hebben doen af breken, opdat er meer luchtverversching ontsta.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 224