NOTA betreffende het Kon. Zoöl. Bot. Genootschap van Acclimatatie. Bijlage CC. Dit Genootschap, waarvan de statuten door Z. M. den Koning zijn goedgekeurd en waarvan Hoogst Dezelve het beschermheer schap aanvaardde, werd opgerigt in 1861. De Zoöl. Bot. Tuin, de plaats waar deze instelling zijn zetel heeft, werd in 1863 ge opend op de daartoe op grondrente van de Gemeente overgenomen gronden en in huur verkregen terrein van het Familiehofje te Leerdam, te zamen ruim zes bunders, gelegen langs het Kanaal in den Benoordenhoutschen Polder. Deze gronden bestonden uit laag gelegen weilandzonder eenig plantsoen. De voorbereidende werkzaamheden, zooals in de eerste plaats ophooging en aanleg, aanplant van boomen, heesters en bloemengraven van vijvers en slootenontwerpen en daarstelling van Vereenigingsgebouw en van andere gebouwen en hokken vorderden veel tijdzorgen en moeite. Bij het openstellen van den Tuin was de inrigting nog verre verwijderd van de tegenwoordige ontwikkeling en uitbreiding. Vooral in de twee laatste jareu is daaraan veel gedaan en nog moet er veel geschieden, alvorens het doel geheel bereikt zal zijn. Zonder dus reeds nu de hoogte te hebben bereikt waarop de Tuin aanspraak kan makenom met andere dergelijke inrigtingen waaronder vele die nagenoeg een kwart eeuw bestaan hebbenop een lijn te worden gesteld, biedt hij nogtans op dit oogenblik voor leden en vreemden reeds veel aandat ter bezigtiging waardig is en tot een bezoek kan uitlokken. Aanvankelijk bij de opening was het bezienswaardige nog zeer beperkt en bepaalde zich tot het gemelde gebouw met twee zijzalende eene met twee rustieke volières, met eenigc weinig belangrijke vogels en de andere met

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 226