op, eene kleine collectie opgezette vogels en in den Tuin zelve tot eenige weinige dierenterwijl de bezoekers gedurende den zomer door gemis aan schaduwrijk plantsoen, geene andere beschutting tegen de zonnestralen vonden dan in het gebouw zelve. Sedert, nu vier jaar geledenbevinden zich in gemelde zalen een vijftig tal grootere en kleinere doelmatig ingerigten vogelkooijenbevolkt met meer dan 150 verschillende vogels terwijl verder nog aan wezig zijn in daartoe geschikte volières circa 500 andere vogels. Bovendien is de Tuin thans in het bezit van 150 viervoetige dieren en 25 amphibiën. In de andere zijzaal van het gebouw bevindt zich een zeer opmerkelijk kabinet van opgezette dieren. Het plantsoenaanvankelijk bestaande uit jong boomgewas sedert door geschenken aankoopen en aanwas aanmerkelijk ver meerderd levert thans verscheidene schaduwrijke plekken vooral op het gedeelte om den muziektempelwaarin de drie laatste jaren vele groote boomen van meer dan 30 jaar oud ge plaatst zijn. Eene zeer belangrijke en kostbare verzameling van koude en warme kasplanten is mede sedert dien tijd verkregen en verhoogt niet weinig het uitzigtdat de Tuin gedurende den zomer aanbiedt en het genot der bezoekers vermeerdert. Met dezen vooruitgangsedert de betrekkelijk korten tijd van het bestaan van het Genootschap verkregen, staat in verband de uitbreiding van zijn ledental. De deelneming in 'het kapitaal klom tot op het einde van het jaar 1867 tot 95,550 terwijl het getal leden-aandeelhouders in 1863 ruim 700 bedroeg en thans circa 1100. De bezoekers bedroegen in 1863 5654, in 1867 9149. Vele bijzonderheden worden voorts aangetroffen in het overzicht door het Genootschap in 1866 uitgegeven en bij hetzelve verkrijgbaar. In het vorige jaar werd een proef genomen met het houden eener tentoonstelling van pluimgedierte in navolging van den Jardin d’Acclimatation a Paris. De uitslag leverde, niettegenstaande het ongunstige weder, in vele opzigten een voldoend resultaat op, zoodat eene herhaling daarvan mag worden te gemoet gezien. Door 38 inzenders wer den 952 stuks gevogelte ingezonden ter mededinging naar de prijzen, uitgeloofd bij de catalogus van 272 nummers; 28 zilveren

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 227