16 B. EIGENDOMMEN, BESTEMD VOOR DE PUBLIEKE DIENST EN OPENBARÉ GEMEENTEWERKEN (in- en buiten de Gemeente). a. Omtrent den toestand der openbare Gemeentege- bouwendie over het algemeen goed kan genoemd wor den, hebben wij alleen op te merken, dat in het afgeloo- pen jaar in geen buitengewone schade, door storm of brand veroorzaaktbehoefde te worden voorzien. De bovenmatige nattigheid van hel najaar van 1866 maakte evenwel voorziening noodig tegen het inwateren of door dringen van murenvooral van die welke versch waren gebouwd en waaraan de vocht veel nadeel had te weeg gebragt. In het onderhoud der gebouwen werd geregeld voor zien, zoodat daaromtrent weinig of geene aanmerkingen zijn voorgekomen. De lijst der openbare gebouwen maakt bijlage L uit en daarbij zijn de veranderingen toegelichtwelke die lijst heeft ondergaan. Als aangelegd en verbeterd gedurende het jaar kan worden opgegeven het bouwen van een nieuw brand- spuilhuisje op het Oranjeplein en het gedeeltelijk in orde brengen der geefhuisjesterwijl de onderhoudswerken hoofdzakelijk bestonden in verwen en behangen. Het Gasthuis maakte daarop evenwel eene uitzondering; in dat nieuwe gebouw moesten aanzienlijke onderhoudswerken plaats hebben aan deuren, wanden en vloeren, die óf door de warmte van het stoken of door de vocht gele den hadden; bovendien werden aan de Gasfabriek bij die instelling groole uitgaven gevorderd, zoodat voor het Gasthuis alleen een som van f 6,589.60 besteed werd. De kosten van al hetgeen in 1867 aan de openbare gebouwen gedaan is bedroegen in totaal ruim f 19,000.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 22