VERSLAG nopens den staat van handel en nijverheid in de Gemeente ’s Gravenhage over het jaar 1867. Bijlage FF. I. Algeniecne beschouwingen. punten bijkans geheel te natuurlijk gevolg van den de veeziektedie in het De nadeelige invloed welken de politieke gebeurtenissen in het jaar 1866 uitoefenden op den handel en de nijverheid, was in het afgeloopen jaar nog niet geheel uitgewischt. Op beiden drukte de schokdie het vertrouwen had geleden en dat vooral niet werd hersteld op het gezigt der aanhoudende krijgstoerustingen, waaraan door verschillende Gouvernementen aanzienlijke sommen werden besteed, en die ook der Nederlandsche schatkist op be langrijke offers kwamen te staan. De onzekerheid, of de volgende dag het uitbarsten van den oorlog zou aankondigenhield van de uitvoering van belangrijke ondernemingen terug; zoodat de voor- zigtigen in den lande zich bepaalden tot voortzetting of voltooijing van het aangevangen werk, maar er slechts noode toe overgingen, om iets nieuws op touw te zetten. Inzonderheid is het, wat 's Gravenhage aangaat, zigtbaar hoeveel het crediet heeft geleden in de trage voortzetting van het aanbouwen van woningen in het zuidelijk gedeelte der Gemeente. Die aanbouwweinige jaren vroeger met zooveel ijver aangevangen, werd in 1867 slechts flaauw voortgezetom op sommige worden gestaakt. Duurte der eerste levensbehoeften slechts iniddelmatigen oogst en van eerste halfjaar 1867 bleef voortdurenwerkte mede nadeelig op het lot van den kleinen burger en handwerksman. De laatste vond daarvoor, in zijn loon, geen genoegzame vergoeding. Waren de staatkundige omstandigheden in het buitenland een groot beletsel voor de ontwikkeling van handel en nijverheid waarvan algemeene welvaart de heilrijke vrucht moet zijnde

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 231