ziekelijke toestand onzer binnenlandsche politiek weerhield het tot stand brengen van wettelijke bepalingen tot opheffing van ver schillende belemmeringendie handel en nijverheid beklemd hou den. Wel mogen wij erkentelijk melding maken van de vermin dering van het tarief voor binnenlandsche telegrammenkrachtens Z. M. besluit van den 12den December 18G7 (Staatsblad n°. 11S) met ingang van den Isten Januarij 186S in werking gebragt, en van de indiening, aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van wetsontwerpen op de malengewigten en weegwerktuigenen tot wijziging van eenige bepalingen der wetten op de personele belasting. Wel achten wij het onlangs gesloten postverdrag met Frankrijk van groot belang voor den handelaar en industrieeh Maar, juist met het oog op deze pogingen tot verbetering van bestaande toestanden, valt het te meer in ’toog dat, door aan houdende wisseling van Ministeriëiihoogst gewigtige en diep in grijpende maatregelen op het gebied van handel en nijverheid voortdurend achterwege blijvendat nog altijd wordt uitgezien bij voorbeeld naar wettelijke bepalingen omtrent eenvoudiger en verbeterd toezigt op de oprigting van fabrieken en de plaatsing van stoomwerktuigenter vervanging van de verouderde voor schriften daaromtrent; naar herziening der bepalingen omtrent tijdelijken vrijdom, tan grondbelasting ten behoeve van bijhouw of vergrooting van fabrieken; naar de instelling van een uniformport van 5 cents voor de binnenlandsche brievenmaar boven alles, naar de bevredigende oplossing der levensvraag voor handel en nijverheid: afschaffing der bestaande of zoo dit voor’s hands onmogelijk mogt zijn eene op billijke grondslagen rustende, overeenkomstig den tegenwoordige!) tijdgeest ingerigte wet, regelende de Patentbelasting Intusschen mag de opsomming van zoo veel gemis geenszins ontevreden het oog doen sluiten voor het goedein den afgeloo- pen jaarkring op ons gebied verkregen. De aanleg eener spoor wegbrug over het Ilollandsch diep werd verzekerden daardoor verkreeg ons Staatsspoorwegnet zijne eigenlijke beteekenis. Vóór weinig tijd werd door de Wetgevende magt de aansluiting van Gravenhage aan den Nederlandschen Khijnspoorweg in beginsel vastgestelden zal dus eerlang een einde komen aan den staat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 232