IT. Mandel. A. BINNENLANDSCHE HANDEL. De markthandel bepaalt zich tot benoodigdhedenclie voor het grootste gedeelte bestemd zijn tot huisselijk gebruik of tot con- diende ondersteuning ondervinden staat gesteld tot de zoo waardoor een tal van worden opgeheven. Alvorens ten aanzien van den toestand in bijzonderheden te tredenmoeten wij onze teleurstelling leedwezen betuigen over de kenen is evenveel ijver en moed aangevangen als met volharding voortge zet, ondanks veelzijdige miskenning en teleurstelling. Hoe on gunstig de uitkomst* van hun streven moge zijn geweest, wij voor ons vermeenendat hunne ijverige pogingen, tot het uiterste door gedreven hun aanspraak geven op den dank hunner mede-inge- zetenengelijk de naauwgezetheidwaarmede zij zich tegenover de aandeelhouders van hunne verpligtingen hebben gekwetenallen lof verdient. Maar dan zullen ook de pogingen van het alhier gevestigde Comité tot verbetering van de vaart naar de Maas eene welver en zal het spoedig worden in wenschelijke volvoering van hare plannen belemmeringen voor de scheepvaart zullen van handel en nijverheid en wijzewaarop door de daarbij betrok- voldaan aan ons verzoek om, door het verstrekken van uitvoerige opgavenons in staat te stellen tot het leveren van een zoo volledig mogelijk verslag. De uitnoodiging, daartoe tot ongeveer 250 handelaars, fabrijkanten enz. gerigt, werd slechts door enkelen beantwoordniettegenstaande onze opwekking tot het inleveren van juiste opgaven werd ondersteund door de wel willende medewerking der Redactie van het Dagblad van Zuid- Holland en 's Gravenhagewaardoor de pogingen, onzerzijds aan gewend algemeene bekendheid in deze Gemeente verkregen. Zal dus ons verslag op sommige punten de volledigheid missen die wij er zoo gaarne aan hadden verzekerd dan stellen wij er prijs op te doen uitkomendat dit gebrek niet uitsluitend bij ons moet worden gezocht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 234