3°. 2°. 7°. 1°. Aardappelenmarkt. 2n. Varkenmarkt. Visclimarkt. 1°. 3°. 4°. 5°. 6°. Aardappelenmarkt. Varkenmarkt. Vischmarkt. Groenten-, fruit- Kaasmarkt. Bloemenmarkt. Markt- in kramerijen manufacturen porceleinoud ijzer enz. en r/evogeltemarkt. Op deze markt, die in de maanden October, November en December werd gehouden, zijn 811 stuks wei- en spoelingvarkens aangebragt. Dit cijfer overtreft dat van 1866 met 131 stuks. De gemiddelde prijs was 36 a 40 cents per Ned. pond, vuil op de schaal. De toestand van deze markt kan als gunstig en voor uitgaande worden beschouwd. sumptie voor de ingezetenen. De markten laten zich gevoegelijk in de volgende zeven soorten splitsen Ten aanzien dier markten zijn ons de volgende bijzonderheden bekend geworden. Van Scheveningen werd in 1867 zeer weinig zeevisch aange bragt. Het grootste gedeelte van den aanvoer vond plaats van Amsterdam. Schrale aanvoer vooral maakte den prijs hoog. Als oorzaak van den achteruitgang dezer vroeger zoo uitge breide markt wordt opgegeven: eensdeels, dat de reeders zich al- In 1867 werden, uit verschillende provinciën des Rijks, aange voerd 195,540 mudden aardappelen of ongeveer 1000 mudden méér dan in 1866 en over het algemeen van minder qualiteit. De vroege of voorjaars-aardappelendie zeer ruim werden aange voerd vonden vooral goeden aftrek en werden gemiddeld ver kocht tegen 3.50 per mud.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 235