4°. vogels, ter plaatsing in kooijen. lengs meer toeleggen op de steurharingvangstdie beter uitzigt op winst opent; anderdeels, dat de zeevischvoor zoover die niet reeds op zee wordt verhandeld per spoor of stoomboot naar elders wordt vervoerd. De kaasmarktdie in Augustus en October plaats vindtis niet van bijzondere beteekenisomdat zij alleen strekt tot voor ziening in de eigen behoefte der ingezetenen, en geen aankoopen, met bestemming naar elders worden gedaan. Desniettemin wer den omstreeks 280,000 Ned. ponden aangevoerd van redelijke hoedanigheid. De gemiddelde prijs der komijne kaas bedroeg 30, die der zoetemelksche kaas 40 cents per Ned. pond. Deze markt bepaalt zich tot gewone soortendie in vrij groote hoeveelheden werden aangevoerd door de bloemistenwelke binnen deze Gemeente of in haren omtrek zijn gevestigd. Fijne soorten werden in 1867 evenmin als vroeger verhandeld. De markt blijft in denzelfden toestand als vroeger. Alvorens van het marktwezen af te stappen meenen wij hier Groenten-fruit- en gevogeltemarkt. De groenten en vruchtendie meestal uit het Westland worden aangebragt, zijn overvloedig en tot redelijken prijs verhandeld, het gunstige jaargetijde was de voorraad rijk en Vooral van appelen en peren over- 1866 met ongeveer 50 °/0. Desniette- en beliep gemiddeld 3.50 Ten gevolge van de hoedanigheid uitmuntend, trof de aanvoer dien van min was de prijs dier vruchten hoog per mud. De handel in gevogelte bepaalt zich hoofdzakelijk tot kleine Duiven werden weinig eend vogels in iets grootere hoeveelheid ter markt gebragt. De eend vogels werden meestal regtstreeks naar Eng eland vervoerd van daar dat zij gewoonlijk vrij hoog in prijs waren en voor 0.80 tot 1, zelfs tot 1.30 per stuk gretig koopers vonden. 6°. Bloemenmarkt. 5°. Kaasmarkt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 236