n tr Laagste. f 50 - 48 - 50 - 48 Middenprijs J 57 - 40 - 57 - 52 1ste kwartaal 2de 3de 4de voorbijgaand nadeel, door de deze Gemeente berokkend den achteruitgang en het zoo bloeijende, markt gezocht in het gemis aan bepalingen van Gemeentewege omtrent den ijk van Tiet botervaatwerli. De slechte hoedanigheid van het fust, waarop thans geenerlei toezigt wordt uitgeoefend vermindert na tuurlijk den waarborg voor de voortdurende deugdelijkheid van den inhoud. Een noodwendig gevolg hiervan is, dat de handel- drijvenden zich liever de moeite en kosten getroosten, om dit artikel elders in te slaan, ten koste van de alhier gevestigde markt. Doch niet alleen deze lijdt daardoor schade, maar ook het kuipersvakdat vroeger een niet onbelangrijk deel van zijn bestaan vond in het maken van botervaten. Gaarne vestigen wijdaartoe van meer dan eene zijde aange zocht, de aandacht van het Gemeentebestuur op deze aangelegen heid in het vertrouwen dat het in ernstige overweging zal gelie ven te nemenin hoeverre het vaststellen en streng handhaven Afgescheiden van het tijdelijk en veeziekte aan den boterhandel in wordt nog eene andere oorzaak voor eindelijk geheel verval dezereertijds bepalingen van De slechte hoedanigheid nog te moeten aanteekenendat in het voor- en najaar nog wordt gehouden eene tot nog toe weinig beduidende markt van jonge vruchtboomen en heestergewassenwaar zich uitsluitend de ingezetenen van het door hen benoodigde voorzien. De handel in boter ondervondvooral gedurende het eerste halfjaar 1867, den noodlottigen invloed der veeziekte. De aan voer toch was, in vergelijking niet vorige jaren, zeer gering; ter wijl de prijzenin verhouding tot de qualiteitte hoog werden gehouden. Daardoor ging de handel traag en openbaarde zich slechts weinig kooplust bij den inslag van den najaarsvoorraad. Aangevoerd werden: 7/4, 2280/8 en 1956/16 vaten en 15 stukken boter, te zamen wegende 67,573 Ned. ponden. De prijzen waren als volgt, per 40 Ned. ponden: Hoogste. 64 - 61 - 64 - 62

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 237