Van de loskraan aan het Ziekenbehoorende aan de ijzergieterij de Prins van Oranje werd met succes gebruik gemaakt. meel nemen de markt- het benoodigde koorn 2 1 1 B. BUITENLANDSCHE HANDEL. In het afgeloopen jaar werden door het Gemeentebestuur afge geven 67 certificaten van oorsprong voor verzending van goederen naar Nederlandsch Indië, en wel voor: Borduurwerk Enveloppen Koper- en blikwerk eener plaatselijke verordening op den ijk van het botervaatwerk zou kunnen bijdragen tot instandhouding der botermarktdie hier kwijnt, naarmate zij in de Gemeenten Legden en Delft toe neemt onder de werking van soortgelijke verordeningen. Zijn toch onze inlichtingen juist, dan werden in 1867 ter markt ge- bragt: te Leyden 286,880 en te Delft 578,890 Ned. ponden niettegenstaande ook deze markten den schadelijken invloed der veeziekte moesten verduren. De handel in granen is hier van geen beteekenis. De koorn- beurs werd gelijk bekend isreeds vóór vele jare.n opgeheven. Broodbakkers en slijters van granen en dagen te Delft en Leyden te baatom aan te koopen van de landbouwerswelke die markten bezoeken of ontbieden dit regtstreeks van elders. Van meer belang daarentegen is de handel in bloem waartoe de.meelfabriek van de heeren Keüchlin en C’. krachtdadig bij draagt. Eveneens verdient vermelding de handel in houtwaren, door de heeren van dek Schooken en van Gogh op uitgebreide schaal gedreven. De kleinhandel en winkelnering ondervindt den druk der steeds toenemende concurrentiewaarvan de nadeelen slechts gedeeltelijk worden opgewogen door de toeneming der bevolking en het bezoek der badplaats Scheveningendat in het afgeloopen jaar zeer leven dig was.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 238