I i tt naar u II H n u n H II H U U U III. millioen gulden Lederwerk Marmerwerk Meubelen Militaire ornamenten Bijtoestellen Rijtuigen Schilderijlijsten Wijnen Ijzerwerk Zilverwerk 2 1 9 12 1 19 '1 5 9 4 Het getal der faillissementen in 1867 voor zooveel deze Gemeente betreft, bij de Arrondissements-Regtbank te 'e Gravenhage aan- gegeven bedroeg 21dat der rehabilitation 3. van buiten’slands Visscherij en daarmede verwante bedrijven. Een van de voornaamste takken van handel en nijverheid dezer Gemeente is voorzeker de vieecherij. Aan honderden verschaft dit bedrijf direct of indirect brooden ’s Gravenhage mag er trotsch op zijn, haar te kunnen noemen als de eerste visscherij in Neder land. Jaarlijks brengt deze industrie ongeveer een Ned. Indie. Engeland. Belgie. Denemarken. had op groote schaaluit voer plaats van vereelte, gedroogde en gerookte viechlevertraan en papier. Laatstgenoemd artikel werd met steeds toenemend debiet verhandeld door de Firma de Charro alhier. 95837 2106 Doorgevoerd werd 5054 kan wijn van frankrijk H Door handelaren in de Gemeente werd direct in entrepot opgeslagen 7768 kan gedistilleerd, ad 50 °/0. wijn op fust. 2852 flessclien. 400 236 120 Behalve de eerstgenoemde artikelen vereelte, gedroogde en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 239