17 - 4400 5,600 f 5,590 zoodat de som, welke voor het onderhoud der hier bedoelde gebouwen in aanbesteding werd aangewendbedraagt Hiervoor werden gedurende den loop van het jaar aan besteed het onderhoud en de vernieuwingen der gebou wen, aangenomen door G. IJ. de Haas, voor de som van11,190 Daaronder zijn begrepen het onderhoud der gebouwenbedoeld onder de rubriek A en te schatten op 1200 de werken aan de begraafplaats. b. Omtrent den toestand van de stratenpleinen riolen en waterleidingen, valt op te merken, dat aan de bestraling steeds de meeste zorg wordt gewijd en dat voortdurend getracht wordtvooral die gedeelten der stad, waar de drukstb passage is, van een goed plaveisel te voorzien; dat het onderwerp «riolen», het groote doch nog steeds onopgeloste vraagstuk van den tegenwoordigen tijd, een punt van ernstige overweging uitmaakt, maar dat inmiddels gezorgd wordt, dat de bestaande riolen goed onderhouden worden en dat nieuwe riolen gelegd wordenwaar dit gevorderd wordtalsmede dal de waterleidingen volkomen aan het doel beantwoorden waarmede zij werden aangelegd. Ten aanzien van aanleg en verbetering willen wij dit onderdeel in drie afdeelingen splitsen: Straten en pleinen. Vernieuwing had plaats in de Wagenstraat, op de Paviljoensgrachtop het Spui, in de Polen, op de Houtmarkt, in het Voorhout, op het Tour- nooyveld, den Kneuterdijk, in het Koordeindede Molen straat hel lleulstraaljede Lange Houtstraatop de Plaats, in de Nieuwe Molstraat, op de Veerkade en onder 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 23