tt tr f 882,700 Alzoo to zamen f 512,262 - 28,092 - 18,783 - 4,587 142 op, welk kapitaal de nijvere Scheveningers ontwoekeren aan de zee. Zij doen dat zonder den steun van beschermende en be perkende wetsbepalingen, die, dank zij het doorbreken van gezonde begrippen van staathuishoudkunde zijn afgeschaft onder Hoogeren Zegen alleen bouwende op eigen kracht en energie. En dat de visscherij ook in het afgeloopen jaar naar wensch ge slaagd mag heetenzal uit de hierna volgende opgaven nader blijken. De visschersvloot bestond in 1867 uit 152 bommen3 logger- schepen en 11 schuiten of booten; de bemanning uit 1216 koppen. Van de bommen werden 149 ter steur- en pekelbaringvangst uit gerust. In het afgeloopen jaar werden gevangen een ijskelder aangelegd en waarschijnlijk meerdere Het vervoer geschiedde hoofdzakelijk van het Gouvcr- 35,836,500 stuks haring, eene waarde vertegenwoor digende van geschonden haring, eene waarde vertegenwoordigende van 1013 ’- ton pekelharing u 4587 manden garnalen De beugvisscherij bragt op Door 152 bommen is besomd met de schrobnetten: aan schol en andere versche visch- 294,395 en aan zoo-visch- 24,380 Tot waarborg voor den goeden staat der visch geschiedde de verzending in ijs. Daartoe werd in 1867 die goede resultaten heeft opgeleverd uitbreiding zal erlangen, naar Belgiëwaarheen de vrijzinnige bepalingen nement, dat slechts een gering invoerregt heft, den handelaar als van zelf wijzenterwijl Frankrijk nog altijd feitelijk gesloten blijft voor onzen vischdoor de hooge aldaar geheven wordende invoer- regten. Zeker is het te betreuren dat in Frankrijk nog zoo weinig plaats is voor meer gezonde denkbeelden omtrent de billijkheid eener vrije toelating der Nederlandsche producten. Mogt dat Gou vernement eerlang van die billijkheid worden overtuigd lettende

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 240