I schrobnetten en van netten De taanderijen hebben druk werk door liet veelvuldig gebruik van katoenen netten. De hooge prijs der daartoe benoodigde caoutchouc drukte echter op dezen tak van nijverheid. Het vervaardigen van manden wordt steeds op groote schaal voortgezetzoowel ten behoeve der visscherij als ter verzending naar het Westland. De bokklngrookeryen en vischdroogerijen verkeeren in bloeijen- den staat. Haar getal en omvang wordt jaarlijks grooter. De bedrijvigheid der zeilmakerijen en smederijen houdt gelijken tred met die der scheepstimmerwervenwaarvan er drie te Scheve- ningen aanwezig zijn. Van deze liepen in het afgeloopen jaar 18 bommen af, terwijl op den 31sten December 1867 nog 5 bommen op stapel stonden. Op de drie werven waren 41 werklieden bezig. Het bouwen van andere vaartuigen voor de visscherij moetbij gemis eener havenelders geschieden. Ten behoeve der Scheve- ningsche visscherij zijn in dit oogenblik 7 loggervaartuigen op andere plaatsen in aanbouw. De schulpvisscherijhoezeer afhankelijk van weer en wind, wordt steeds met bevredigende uitkomsten voortgezet. De Internationale Tentoonstelling van visscherijgereedschappen en voortbrengselen der visscherijin den afgeloopen zomer alhier o. a. op de voordeelen dezerzijds toegekend aan den wijnbouw en wijnhandel, eene der voornaamste bronnen van Frankrijks wel vaart, welke voordeelen in volgende jaren nog beter zullen wor den gevoeld! Het gebruik van katoenen netten hoewel ten gevolge van den Imogen prijs der grondstoffen duurder dan vroegervond alge meen bijval. Behalve voor plaatselijk gebruik worden daarvan eene niet onaanzienlijke hoeveelheid gemaaktdie in andere visschers- plaatsen aftrek vinden. Het breijen van nettenofschoon eene geduchte mededingster hebbende in de machinale nettenbreijerijhoudt vele handen bezig, inzonderheid tot het vervaardigen van voor de Vlaardingsche visscherij.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 241