bescheiden opsomming en de ontwikkeling van handelplaats, dringend noodzakelijk 3°. Eene ruime vischmarkt De kleine houten loods, door de visschers op eigen kosten in- gerigt, is geheel onvoldoende. Het fonds tot ondersteuning der nagelaten betrekkingen van verongelukte Scheveningsche visschers beantwoordt voortdurend aan zijne bestemming en mag zich in veelzijdige blijken van sympathie verheugen. Belangrijk is het aantal weduwen en weezen, dat de weldaden dezer heilzame instelling ondervindt. van scheeps- 4°. Regeling van het Middelbaar Onderwijs in dien zin, dat van Gemeentewege gelegenheid worde gegeven tot het erlangen van onderwijs in de beginselen der zeevaartkunde. 5°. Vermeerdering van de gelegenheid tot het ontvangen en verzenden van brieven, op den voet, als dit voor 's Gravenhage zelf is geregeld. Wij besluiten dit Hoofdstuk met eene van hetgeenin het belang van den bloei Scheveningenals visschers- en wordt gevorderd. 1°. Eene zeehaven met gelegenheid tot aanleg timmerwerven. Wij zijn overtuigddat hierin de grootste kracht voor den bloei van Scheveningen is gelegenen datbij het voortbestaan van dit gemis en het toenemend gebruik van snelloopende scherpe vaar tuigen die Scheveningen niet kunnen naderende visscherij zich na verloop van tijd, naar elders zal verplaatsen, waarvan de ge volgen voor deze Gemeente onberekenbaar zouden zijn. lijk staat te vermeerderenterwijl ook te Maassluis een hulpkan toor zal worden opgerigt. Van deze Maatschappijdie reeds zulke voordeelige resultaten opleverdeworden niet ten onregte gunstige verwachtingen gekoesterd. 2°. Eene losplaats van meerdere diepte voor aankomende schepen. De toenemende vaart door het Kanaal doet de behoefte daaraan steeds meer uitkomen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 243