den handel de IV. Scheepvaart. A. BIKNENLANDSCH. aan van In deze Gemeente zijn aanwezig 44 vaartuigen, metende meer dan 10 scbeepston. Daarvan behooren 20 te Schevenvngen te huis, die hoofdzakelijk zijn bestemd tot de vaart op Delgiëter wijl enkele dienst doen als vletvaartuigen tusschen Scheveningen en Hotterdam, tot vervoer van gedroogde en gerookte visch. Van de 24 vaartuigen te 's Grarenhage te huis behoorende worden 3 uitsluitend voor fabriekwezen gebruikt; 3a 4 vaartuigen worden gebezigd tot aanvoer van aardappelen. De overigen voeren meestal turf aan en zijn in handen van kramers die, na afloop der jaarmarkt, hun bestaan zoeken in het rondventen van turf. Aanhoudend en steeds toenemend zijn de klagten over de be lemmeringen die de vaart ondervindt 1°. door den vorm der bruggenwelke den doortogt vaartuigen met zelfs den geringsten opperlast belet; 2°. door de demping der grachten binnen de stadten ge volge waarvan de vaart alleen langs de buitengrachten kan wor den onderhouden 3°. door den ellendigen staat der bruggen tusschen Delft en 6°. Een telegraafkantoordes noods met beperkte dagdienst niet alleen gedurende het badsaizoen maar vooral in het voor- en najaar, wanneer daaraan voor de visscherij en grootste behoefte bestaat. 7°. Een meer vrijgevig belastingstelsel ten aanzien van het gebruik van ruw zout, waardoor de gelegenheid zou ontstaan tot het zouten van haring ook aan den wal. Waar het onze innige wensch is, dat het Gemeentelijk- zoowel als het Hooger bestuur moge besluiten om in deze behoeften te helpen voorzien, roepen wij tevens de welwillende medewerking daartoe in van allendie iets mogten kunnen bijdragenopdat de bovenbedoelde verbeteringen zoo spoedig mogelijk mogten tot stand komen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 244