De stoomfineerzagerij van den Heer M. Vierling Jr. en de stoom-benevens de twee windhoutzaagmolens van de firma A. van Gogh Jz. en Zn., gaan door toenemende bestellingen vooruit. Naast de geschutgieterij enz. onder directie van de Gebrs. Maritz is ook te letten op de metaalgieterijtevens fabriek van knoopenwapens en militaire equipementenvan de firma P. Mans- Velt en Zn. zoomede op de fabriek van gouden en zilveren werken van den Heer Pu. de Meijer, wier toestand gunstig is te noemen en wier fabriekaat, hoe uiteenloopend roem verwerft. Onder de rijtuigfabrieken valt inzonderheid in 't oog de zich voortdurend meer ontwikkelende van de firma M. L. Hermans en C°.die met de daaraan verbonden bazar zoo van nieuwe als gebruikte rijtuigeneene voorname plaats beslaat onder de inrigtingen van dezen aard in Nederland. Hoe het van daar afge leverd werk wordt gewaardeerdgetuigen de steeds toenemende bestellingen van vreemde Vorsten en de veelvuldige leverantiën naar verschillende landen in Europa en naar de Indiën. van aardoveral gelijken inrigting op ruime schaal tot vervaardiging van patronen voor achterlaad-geweren zoodat liet Gouvernementin tijd van nood niet langer afhankelijk behoeft te zijn van het buitenland. Dat de Directie van deze uitgebreide fabriek op de hoogte is van hare taak bewees zij in 1867 o. a. door de wijze waarop het te Amsterdam opgerigte standbeeld van Vondel werd afgeleverd. Het beschermend tarief der naburige rijken werkt uit den aard der zaak nadeelig op de metaal industrie hier te lande; omdat, terwijl de vreemdeling alles vrij of nagenoeg vrij over de grenzen invoert, de inlander feitelijk van alle buitenlandsche markten is uitgesloten. De meubelfabriekanten blijven bij voortduring op de hoogte van hunnen tijd. Inzonderheid onderscheiden zich ten deze de firma Gebr. Horrix en Mutters en Zn. ofschoon ook vele anderen zij ’t dan op kleinere schaal eene waardige plaats innemen. Als zoodanig noemen wij onder anderende firma van Olphen en Schalker.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 247