den Heer F. W. De fabrieken van hoeden en petten, de kwrkenfabrieken en de patentoliefabrieken werkten met gunstig resultaat. De verschillende piano fabriekenalsmede de daaraan verbonden muzijkdrukkerij van de firma F. J. Weygand en C°., verkeeren in gunstigen staat en verduren met succes de concurrentie van den Franschen nabuurwaartegen inzonderheid deze tak van industrie heeft te strijden. De alhier gevestigde boek- en steendrukkerijen handhaven haar ouden roem en gaan met den tijd mede. De groote beweging op godsdienstig- en staatkundig gebied geven aan de eerste-, de elkander aanhoudend opvolgende aanbestedingen van belangrijke openbare werken enz. verschaffen aan laatstgenoemde drukke bezigheid en goede verdiensten. Onder de boekdrukkerijen strekt vooral die van de Gebrs. Giunta d’Albani met hare ruim 40 arbeiders der residentie tot eereevenzeer als de kunstwerkendoor de firma Wed. E. Spanier en Zn., de Gebrs. van Langenhuijzen en de Koninklijke Nederlandsche steendrukkerijonder directie van den Heer S. Lankhout opgeleverd, bewijzen, dat de voort brengselen der Nederlandsche lithographic niet behoeven onder te doen voor die van het buitenland. De brood- en meelfabriekonder directie van v. d. Putten, werkt krachtig en mag als eene zeer nuttige inrigting voor deze Gemeente worden aangemerkt. Belangrijk zijn de verbeteringen, ook in 1867 in deze fabriek ingevoerd, door De zeepziederij van den Heer S. A. Levisson ging eenigzins vooruit. Nogtans lijden dergelijke fabrieken veel onder de ongelijk matige werking der Wet, regelende de belasting op de zeep, die het product der zeepziederijen treft en daarentegen het eigen fabriekaat der bleekers vrijlaat. De distilleerderijenalsmede de fabriek van chemische en phar- maceutische preparaten van de firma J. Mouton en Zonen, ver keerden in voldoenden staat. Door laatstgenoemde is in 1867 voor het eerst gebruik gemaakt van de concessie tot vrijdom van spiritus.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 248