schijnt ook in deze Ge- C. INKIGTINGEN IN HET BELANG DEK WERKLIEDEN. De betaling van het werkloon per uur meente meer en meer regel te worden. Hun bedrijf Gelijke opschudding alsin der tijdde openstelling van laatst genoemde fabriek te weeg bragt onder de broodbakkers, was in het afgeloopen jaar waar te nemen onder de vleesch houwerstoen eene inrigtingonder den naam van 's Gravenhaagsche vleesch- houwerij de concurrentie aanvaardde tegen zoo velen dieaan het stelsel van mededinging ontwend den prijs van het vleesch langzamerhand hadden gesteld buiten alle verhouding tot de beurzen en de wenschen van het gros der consumenten. Of de ingezetenen door deze inrigting bestendig zullen worden gebaat, en of het vleesch dank zij hare medewerking te eeniger tijd weder zal komen binnen het bereik van zoo velenvoor wie dit belang rijk voedingsdeel sinds jaren slechts in naam bestaat, zal beter kunnen worden beoordeeld als, bij het buiten werking stellen der verschillende Regeringsmaatregelen tot wering der veeziekte, de onbelemmerde invoer van rundvee ook van buiten’slands, het ver stoord evenwigt tusschen aanvoer en verbruik zal hebben hersteld en de prijs van het slagtvee tot zijn normaal bedrag zal zijn teruggekeerd. Hiertoe behoort de Vereeniging tot bevordering van ambachten onder de Israëliten. Blijkens het door deze vereeniging openbaar gemaakt overzigt van haren werkkring worden op dit oogenblik weinig beteugeld door gebrek aan genoegzame fondsen, verschafte nogtans aan vele handen werk. In verband daarmede luiden de door ons verzamelde berigten omtrent den toestand van sommige vakken alsmetselaars loodgieters timmerlieden huisschilders en glazenmakersbehangers en stoffeerdersgrof-sloten- en kagchelsmeden vrij gunstigal mogten zij niet allen van bijzon deren voorspoed getuigen. De broodbakkers klaagden. Hun bedrijf ondervond den druk der hooge graanprijzen en leed onder de concurrentie der brood- en meelfabriek.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 250