De bibliotheek der inrigting, die in 1867 door geschenken en aankoopen wederom met 200 deelen werd verrijkt, telt thans bijna 3000 deelen. De lessen in vreemde talenin boekhouden en teekeneuwor den des winters van November tot Mei voortgezet. Elke les kost slechts 10 cents en men verbindt zich voor niet meer dan 10 lessen. De prachtige verzameling van teekenmodellen die de inrigting bezit en die zij hoopt steeds vollediger te makenverdient bij zonder de aandacht. De alhier gevestigde Teeken-akademie werd onder de inrigtingen van middelbaar onderwijs gerangschikt, omdat hare hoofdstrekking isde vorming van jongeliedendie zich op ambachten zullen toeleggen. In het afgeloopen jaar namen 91 leerlingen deel aan het onderwijs in de bouwkunde, dat goede vruchten blijft dragen, maar het nadeel ondervindt van te geringe voorbereiding der leerlingen in wis- en natuurkunde. Moge tot die voorbereiding gedurig meer bijdragen een steeds toenemend bezoek van de burger dag- en avondschool, opdat ook de ambachtsman zijn deel ont- vange van de goede vruchtendie de inrigtingen van middelbaar onderwijs eenmaal zullen afwerpen De in 1854 binnen deze Gemeente tot stand gekomen Vereeni- ging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse gaat voort met aan den handwerksman, tegen billijken prijs, de weldaad eener gezonde en doelmatige woning te bewijzen. Hoe groot die weldaad isblijkt niet enkel uit het steeds stijgend getal aan vragers om eene woning van de Vereeniging in huur te bekomen maar vooral uit het zeer geringe cijfer van wanbetalingdat de jaarlijksche rekening aanw'ijst. Aan eene som toch van ƒ24,263.35, wegens in 1867 verschuldigde huurpenningen voor 341 woningen, ontbreekt slechts het niet noemenswaardig bedrag van 2.70. De wekelijksche huurprijzen wisselen van ƒ0.75, ƒ0.90, ƒ1, ƒ1.10, 1.25, ƒ1.30, ƒ1.35, 1.40, 1.50, ƒ1.60, ƒ1.70, ƒ1.75, 1.80 tot 2.Van die 341 woningen zijn er te vinden: 93 aan de Javastraat, 12 aan het Hofspui, 54 aan de Gedempte sloot, 50 aan de Loosduinsche brug, 112 in den Zusterpolder 20 aan den Noordwal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 252