De Gravenhaag sche Voorzorgmaatschappijden 9den Mei Aan den huurderdie van 1 Februarij tot na half December Iken Maandag of, zoo de huur bij de 4 of 5 weken wordt be taald op eiken eersten Maandag der maandde huur telkens zonder eenig verzuim betaalt, wordt de huursom der laatste week in December kwijtgescholden. Aan den huurder van eene woning der Vereeniging wordt tevens kosteloos verstrekt een ijzeren tweeslaaps ledekant. Indien de aard van zijn gezin dit meer wenschelijk maakt, worden hem in stede daarvan kosteloos twee ijzeren eenslaaps ledekanten ten gebruike gegeven. Heeft hij er meer noodig, dan kan hij des- verkiezende tegen betaling van weinige centen ’smaands, ijzeren ledekanten van het bestuur in huur verkrijgen. Verlangt hij zich hangmatten of ijzeren ledekanten aan te schaffendan kan hij die evenzeer van het bestuur inkoopen. In dat geval is hij niet ver- pligt den geheelen koopprijs in eens te voldoenmaar kan hij dien langzamerhand aanzuiveren door betaling van eenige stuivers ’s weeks. voor langdurige en trouwe dienst bij denzelfden aan in die termen vallende handwerkslieden jaar lijks, tijdens de algemeene vergadering, een vereerend getuigschrift toegekend. Ook bevorderde zij in het afgeloopen jaar de uitzending van werklieden wier eigen middelen daartoe ontoereikend waren tot het bezoek der algemeene tentoonstelling te Parijs, en stelde daardoor menigeen in staat om onder doelmatige en verstandige leiding zijn voordeel te doen met hetgeen daar was op te merken. De Vereeniging ter bevordering van fabriek- en handwerks- nijverheidwier hoofdbestuur hier zetelt en wier alhier gevestigde afdeeling 183 leden telttracht mede de ontwikkeling van den ambachtsman te bevorderen. Aan het ten vorigen jare door haar uitgeschreven concours voor jeugdige werklieden is door 21 per sonen beneden 23 jaren deel genomen. Er werden 50 voorwer pen ingezondendie van bijzonderen smaak en bedrevenheid in het vak getuigden en waarop verschillende bekrooningen konden volgen. Als belooning meester wordt

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 253