dien aard hier ter stede VI. Geld- en effectenhandel. Ofschoon deze Gemeente niet in het bezit is van een effecten beurs vermeenen wij een overzigt van hetgeen in het afgeloopen jaar ten deze heeft plaats gehadniet te mogen terughouden omdat er door de vele hier gevestigde houders van groote kapi talen een belangrijke omzet in Staats- en particuliere fondsen plaats heeftmaar ook in verband met de beweging van het ka- en inrigtingen van 1848 opgerigt met het doel om den geest van orde en spaar zaamheid ook bij den handwerksman op te wekkenvindt bij dezen aanmoediging voor hare menschlievende pogingen. Vele handwerkslieden erkennen het nut dezer heilzame instellingdoor gebruik te maken van de gelegenheidwelke hun des Zaturdag- avonds van elke week door eene commissie uit het bestuur wordt aangebodenom den schamelen spaarpenning aan de maatschappij toe te vertrouwenten einde dienverhoogd met zeker rente- bedragin het najaar terug te ontvangen hetzij in geldhetzij in levensmiddelen, welke hun, in het groot aangekocht, tegen inkoopsprijs worden afgeleverd. De instellingen gevestigdzijn de afdeeling der vereeniging ter bevordering van fabriek- en handwerknijverheid in Nederland de vereeniging van- en voor Nederlandsche industriëelen de vereeniging tot bevordering van den bloei der ijzer-industrie in Nederland het departement der te Haarlem gevestigde maatschappij tot bevordering van nijverheid. Deze alle strekken in meer of mindere mate hare bemoeijingen uit over de verschillende takken van volksbedrijvigheid en wen den tot bereiking van het doelbij de wetten barer vereeniging voorgesteldde meest geschikt geoordeelde middelen «an. D. INSTELLINGEN EN INRIGTINGEN IN HET BELANG DEK NIJVERHEID.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 254