De hooge rentestandaard onderging in 1867 eene belangrijke daling. Waar de coursen in 1866 een gemiddelden stand van 6 of 7 pCt. aanwezenvarieerde deze in het afgeloopen jaar meestal van 4 a 5 pCt. Eens slechtsen wel op het einde der maand Aprilwas de prolongatie op de beurs te Amsterdam 6 pCt. genoteerd. Verschillende oorzaken hebben hiertoe medegewerkt. Vooreerst: de toestand van den handeldie zeer gedrukt was door de alge meen heerschende malaise en de vrees voor een’ algemeenen oor log versterkt door de geduchte wapeningen in alle Europesche staten ten anderedat de speculatie in Staatsfondsen in 1867 niet de uitgebreidheid had van die in het daaraan voorafgaande jaar eindelijk is het in beleening uitgezette kapitaal in omvang toegenomen, als natuurlijk gevolg van de hoogere rente, die te bedingen viel en van dc voortdurende daling in bijna alle Staats fondsen die de kapitalisten huiverig maakte voor eene belegging ten gevolge waarvan het kapitaal langzaam maar zeker moest achteruit gaan. Onder die omstandigheden is het zeker een vreemd verschijn sel, dat het, ondanks de belangrijke beschikbare kapitalen, steeds moeijelijk blijftgelden op hypotheek te verkrijgenook bij het meest voldoend onderpand. Ofschoon die moeijelijkheid niet zoo groot was als in 1866 toen de vrees voor het uitbarsten van den oorlogdie zich later verwezenlijktehet oor der kapitalisten sloot voor soortgelijke aanvragenwas toch het verkrijgen van gelden op hypotheek niet zoo gemakkelijk als vroeger, toen 4 pCt. hoogstens 5 pCt. kon worden bedongen. In 1867 was eene rente van 6 pCt. geene zeldzaamheid, en wij vermeenen dat vrij wat posten tegen nog hoogeren interest zijn genomen. Het ligt niet op onzen weg de verschillende ter beurs verhan deld wordende soorten van effecten afzonderlijk te bespreken. Op de beweging in enkele hoofdsoorten wenschen wij evenwel de aandacht te vestigen. pitaal en den belangrijken invloed daarvan op de geheele maat schappij en inzonderheid op alle handel en nijverheid waarop de toestand der geldmarkt zich onmiddellijk doet gevoelen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 255