De belangrijke daling der Italiaansche fondsen vindt eene vol doende verklaring in den toestand, waarin de financiën van dat Rijk zich bevinden. Het vertrouwen in Spaansche waarden is eenigermate hersteld. De conversie der amortisabele schuld in 1867 heeft daartoe het hare bijgedragen. 1866 ondergane daling. Voor de 5 pCt. hypothecaire domeinlee- ning, nominaal groot fr. 150.000.000, waren ook hier te lande veel nemers. De aandeelen in de Fransch-Oostenrijksche spoorweg maatschappij rezen belangrijkniettegenstaande eene nieuwe spoor- wegleening van fr. 75.000.000 werd aan de markt gebragt. De voorspelling is misschien geoorloofddat het Oostenrijksch crediet zich volledig zal herstellen van den geleden schok, als de doortastende maatregelen, door den Heer van Beust ontworpen en in toepassing gebragt, haren heilzamen invloed zullen hebben kunnen doen gelden. De Portugesche 3 pCt. fondsen waren belangrijk lager; wat niet bevreemden zalwanneer men in aanmerking neemtdat de uit gaven van dit Koningrijkde inkomsten met ongeveer 25 pCt. overtreffen; terwijl leeningen elkander met snelheid opvolgen. Gedurende de laatst verloopen tien jaren toch vermeerderde de Portugesche staatsschuld, met 252.000.000. De stand der Amerikaansche staatsfondsen teekent enkel ver andering in de 5 pCt. leening, aflosbaar in 1874. Alleen deze rees aanmerkelijken die rijzing wordt verklaard door de veel vroegere aflossing, dan die der overige leeningen. In ’t algemeen vinden deze fondsen, vooral in Nederland gereedelijk nemers. Van Amsterdamsche spoorwegwaarden noemen wijin de eerste plaatsde Illinois Centraal spoorweg. Deze fondsendie in ons land steeds een gunstig onthaal vonden, worden meer en meer voor geldbelegging genomen en bieden dan ook den besten waar borg aan. De rijzing in dit fonds is een bewijs voor het groote vertrouwen, waarin het zich mag verheugen. St. Paul en Pacijie-spoorweg wijst niet veel verandering aan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 257