VIL Assurantie wezen. De voornaamste in deze Gemeente gevestigde Verzekering- maatschappijen zijn: Velen achten dit fonds niet minder solide dan de Illinois, en hebben er gunstige verwachtingen van. De enorme verliezen door de houders van Atlantic and Great Western spoorweg-obligalien en Debentures geledenzijnmet den stortvloed van couranten-artikelen en brochures, over dit treurig onderwerp openbaar gemaakt, nog te recent, dan dat de opzettelijke bespreking daarvan te dezer plaats noodig zou kunnen zijn. Ééne opmerking nogtans veroorloven wij ons; namelijk: dat men bier eigenlijk te doen had met eene Engelsche geenszins met eene Amerikaansche onderneming; en dat de ondervinding der laatste jaren heeft aangetoond tot welke hoogte de zwende- larij op het gebied van spoorwegzaken in het Vereenigd Koning rijk is geklommen. Zeker is het dat dalingenals hier worden waargenomenniet uitsluitend kunnen worden gesteld op rekening van een slecht gevoerd beheer. Het is te hopen dat de maatregelendoor het Comité genomen goede vruchten mogen dragen. Aanvankelijk beloven zij reeds veel en de verwachting is welligt niet overdrevendat voor deze onder neming eene eenigzins gunstige toekomst is weggelegd. Braziliaansche fondsen waren zeer gewildniettegenstaande den voortdurenden oorlogstoestanddie toch weder eene leening in het verschiet stelt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 258