vin. Bank- en Credietinstellingen. Credietinstellingen bestaan in deze Ge- IX. A. TE WATER. De Nederlandsche Bank heeft echter, in het afgeloopen jaar alhier een agentschap gevestigd onder directie van den Heer Mr. J. G. Gieichman. Tusschen GravenJiage en andere voorname plaatsen des Rijks bestaan de volgende Stoombootdiensten. Voor de meeste Assurantiemaatschappijen kan het afgeloopen jaar niet gelukkig worden genoemd. De meeste der hier gevestigde Brandwaarborgmaatschappijen hebben echter nog reden van dank baarheid. In deze Gemeente behooren belangrijke branden gelukkig tot de zeldzaamheden. Eigenlijke Bank- en meente niet. middelen van vervoer. Depositokassen zijn hier evenmin gevestigd. De Amsterdamsche Kasvereeniging heeft, bij hare correspondenten alhier, de gelegen heid opengesteld tot het deponeren van gelden tegen rente. Men schijnt echter in het algemeen nog geen duidelijk inzigt te hebben in de voordeelen, die de belegging van tijdelijk beschikbare kapi talen aanbiedt. De zeeteekening was over het algemeen zeer onvoordeelig. De veelvuldige stormendie onze kusten teisterden en ook elders werden waargenomengevoegd bij de groote concurrentie in het assurantievak en de nadeelige voorwaarden, onder welke werd geteekendwaren natuurlijk van grooten invloed op de uitkomsten. In de voorwaarden zijn nu evenwel belangrijke veranderingen ge- bragt; ten gevolge waarvan de Zeeverzekeringmaatschappijen op op veel gunstiger terrein zijn gekomen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 260