X. Inrigtingen in verband niet handel en nijverheid. B. De Nederlandsch-Indische Stoomvaartmaatschappijopgerigt den Isten Augustus 1865, heeft den Isten Januarij 1866 de vaart begonnen met tien stoomschepen tusschen Batavia Samarang De dienst der algemeene Nederlandsche Bailroute-maatschappij tot vervoer van personen van 's Gravenhage naar Delft en omge keerd, wordt op zeer goeden en goedkoopen voet uitgeoefend. mengen, ’t geen op krachtige wijze zou bijdragen tot den bloei en de welvaart van deze reeds zoo belangrijke visschersplaats. A. Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij. Deze Maat schappij is opgerigt in 1863 met een kapitaal van f 10,000,000 verdeeld in aandeelen van 1000waarop tot heden is gestort 75 pCt. Bovendien zijn op 1 Maart 1867 uitgegeven 4000 obli gation, ieder a 1000, rentende 4} pCt. ’sjaars. De Staat der Nederlanden waarborgt eeue rente van 4-| pCt. ’sjaars over een kapitaal van j 14,000,000, gedurende het aan leggen van den weg en gedurende 33 jaren nadat de weg in exploitatie zal zijn gebragt. Den Isten Augustus 1867 is voor het verkeer geopend het eerste gedeelte der 1ste sectieloopende van Samarang tot Tang oeng over eene lengte van 27 mijlen. Uit de halfmaandelijksclie staten blijktdat het vervoer der reizigersen vooral dat der 3de klasse telkens toeneemt. De werken worden met kracht doorgezet. Men vleit zich op 1 Januarij 1869 de exploitatie te kunnen openen tot Soeracarta, zijnde eene lengte van 100 mijlen van Samarang. Het houtwerk en de bekleeding der rijtuigen en wagens worden te Samarang vervaardigd in de ateliers der Maatschappij. De spoor staven en de locomotieven zijn uit Engeland ontbodende overige benoodigdheden worden hier te lande vervaardigd of ingekocht; en is, bij de onderhandsche inschrijvingen, de nijverheid hier ter stede meer dan eens, door een aandeel in die bestellingen, gebaat geworden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 263