u 1 t van het jaar 1866/7 werd verkregen uit de volgende Sourabaya en de verdere Nederlandsche bezittingen in den Indi schen Archipelen voorts tweemalen ’s inaands van Batavia over hluntok naar Singapore. Het maatschappelijk kapitaal is groot 8,600,000verdeeld in aandeelen van 240. C. Bij de Billiton-Maatschappij zijn 79 mijnen in exploitatie. Daaronder zijn 17, waarvan de bewerking nog niet ver genoeg gevorderd is, om ten aanzien der productie eenige voorspelling te gedoogen. Het product districten Tandjong Pandan 3,914,69 picols. Boeding6,545,23 Mangar14,593,72 Goenoeng Tandjam 22,56 Te zamen 25,076,20 picols. De opbrengst van het nieuwe district Boeding met Sidjoek ver- eenigd, overtrof de verwachting met bijna 48 pCt. Deze bijzonder heid mag de goede verwachting van dit district in ruime mate versterken Werd in 1865/6 geproduceerd 7.36 picol per arbeider, in 1866/7 was dit 11.92 picol per man; dus een voordeelig verschil van ruim 62 pCt. De prijzenbij gelegenheid der veilingen te Batavia bedongen, varieerden van ƒ48 tot/55.55; terwijl de middenprijs der 3 vei lingen 51.53 per picol beloopt. De klagten, in vroegere jaren vernomen over de qualiteit van het Billiton-tin en over het onoogelijk uiterlijk der blokkenhebben zich, door stipte naleving van meer uitvoerige en doeltreffende voorschriften omtrent de smeltingen niet meer herhaald. De be trekkelijk hooge middenprijs van f 55.05 per picol, in de veiling van 12 April 1867 te Batavia bedongenmeent men reeds eeniger- mate te mogen toeschrijven aan de zuiverder hoedanigheid en het gunstiger uiterlijk van het toen verkocht product. Even buitengewoon hoog, als in 1865/6 de aanvoer van Chi- neesche nieuwelingen moest genoemd wordeneven bijzonder laag

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 264