20 Transport. 448 ell. 163 409 te zamen In 1867 werden geene nieuwe waler- Waterleidingen. leidingen gelegd. 1,020 ell. Verder bepaalden zich de werken tot die van het on derhoud. in hel Smidsslop en de Westslraatover eene lengte van aan den Oliënberg en in het Kolenwagenslag, De kosten aan dien aanleg en verbetering en aan dal onderhoud verbondenbedroegen voor de straten en pleinen in totaal f 65,622.63; voor de riolen en waterleidingen - 37,853. De gedane aanbestedingen gedurende den loop van het jaar, welke ter dezer plaatse moeten vermeld worden, zijn: het leveren van Waalsteenaangenomen door de Wed. P. Post te Gorinchem, voor de som van f 12.93 de 1000 stuks; het leveren van IJsselsteenaangenomen door P. van ’t Hoff Stolk te Ouderkerk aan den IJssel, voor 6.20 per mille; het leveren en leggen van kantsteenaangenomen door L. Philips C®.tegen ƒ3.03 per strekkende el; het maken van riolen in de Weststraat c. a. te Scheveningen, aangenomen door W. II. van Zanten en Zoon, voor f 5240; het maken van riolen in de De Riemer- en Westerbaen- straten, aangenomen door G. de Groot, voor de som 4,979; het maken van riolen in de Slicherstraataangenomen door K. Monshouwer voor 2433

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 26