en Maatschappijen, in handwerksnijverheid te besprekenwelke om bij de Regering herziening der patentbelasting. 6°. bevordering omtrent het doen en de wijze stellen aan patentbelasting. Bij missive werd aan gelegenheid schappij voorstel ping 5°. Daartoe uitgenoodigd door den Heer Minister van Buiten- landsche Zaken werd, door middel eener annonce in het Dagblad van Zuid-Holland en 's Gravenhagede aandacht van het publiek gevestigd op de goedkooper en verbeterde uitgave der Verza meling van consulaire berigten en verslagen. Op dezelfde wijze is kennis gegevendat afschriften der goed gekeurde balans over het dienstjaar 1866 en der afzonderlijke balans van het reservefonds op uit. December 1866, beide van de Neder- landsche Handelmaatschappij, gedurende de eerste dagen van Julij 1867 in het lokaal der Kamer ter visie lagen voor de deelhebbers in die Maatschappij. Met het Departement 's Gravenhage der Maatschappij ter van Nijverheid werd eene briefwisseling geopend van behandeling van voor liet Hooger Bestuur, tot wijziging of afschaffing der van den 28sten Junij 1867, n°. 15, genoemd Departement in overweging gegeven ombij van de 90ste algemeene Vergadering dier Maat- aan de beslissing dier Vergadering te onderwerpen het dat van genoemde Maatschappij zal uitgaan de oproe- aan alle besturen van Vereenigingen betrekking staande tot handelfabrijk- en «enz., tot bijwoning van een Congres, om middelen er behooren te worden aangewend aan te dringen op wijziging en Een en ander heeft geleid tot de indiening door de Maatschappij ter bevordering van Nijverheid van een adres aan den Koning waarbij wordt aangedrongen op meer gelijkmatige en algemeene toepassing der Patentwet. Het adres, terzelfder zake door de Kamer aan den Heer Minister van Financiën ingezondenluidt als volgt op het Pandregt in handelszaken. Ons gevoelen omtrent dit be langrijk onderwerp werd bij missive van den 3den Junij 1867, n°. 10, aan genoemde Kamer medegedeeld.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 270