LL J DER FABRIEKEN STAAT GEMEENTE ’S G R A V E N II A G E, voor zoo verre daarin Stoomwerktuigen worden gevonden. IN DE NB. I Door de onvolledigheid der verkregen opgaven omtrent de fabrieken zonder stoomwerk tuigen heeft men gemeend zich, in het belang van de deugdelijkheid der mededeelingen, te moeten bepalen tot die fabrieken, waarin stoomwerktuigen voorhanden zijn, die wij, daartoe welwillend geholpen, in staat zijn gesteld, naauwkeurig op te geven. Wanneer in het vervolg de opgaven de zoo gewenschte volledigheid rnogten verkrijgen, dan zal men niet in gebreke blijven een zoo algemeen mogelijk overzigt van al de fabrieken, in deze Gemeente aanwezig, aan het Jaarlijksch Verslag toe te voegen. De bijzonderheden omtrent het getal arbeiders, de dag- en weekloonen en den toe stand der fabrieken zijn voor zoo verre zij werden medegedeeldin de betrekkelijke kolommen opgenomen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 275