21 voor van plantsoen plaats hadden, welk plantsoen het maken van riolen aan den Bezuidenhoutaangeno men door C. de Groot, voor f 859; het leveren van kalk, aangenomen door Stokvis Smelik C°. te Maassluisvoor 0.50 per mud het leveren van tras, aangenomen door van Noorden en Schwerzel te Rotterdam, voor f 0.99 per mud; het leveren van Usselondersteenaangenomen door P. van r Hoff Stolk voornoemd, voor ƒ5.66 per mille; en het leveren van gegoten ijzeren kolken, aangenomen door de ijzergieterij de Prins van Oranje, voor 4780. De levering van keijen (behakte Luiksche) werd op gedragen aan den aannemer T. J. Smits te Dordrecht: die van 14/16 per duizend ad83.95 12/14 - 54.88 c. Omtrent den toestand der wegen en voetpadenbe- hoorende aan en onderhouden door de Gemeente, kan worden opgegevendat zij in goeden staat van onderhoud verkeeren, terwijl ook hetzelfde kan berigt worden van de wandelplaatsen en plantsoenen. Even als in het vorig jaar volgt hier eene tabel der in de stad aanwezige boomen De aanplantingen en de aanleg van wandelpaden in het Scheveningsche Bosch werden op eene uitgebreide schaal en met goed gevolg voorlgezet. Er werd aldaar over eene oppervlakte van 18,875 vierk. ellen gehakt en inge boet, terwijl voor de verdere aanplantingen aanzienlijke aankoopen 94 116 14 956 94 116 14 By geplant Aanwezig op 31 Dec. 1867. Aanwezig op 1 Januarij 1867. Geveld Eiken. Kastanje. Popelen. Essen. Totaal. 95 94 116 14 5152 2 183 93 94 116 14 4969 3 - 177 96 94 116 14 5146 Linden. Ypen. 958 3875 2 179 956 3696 174 3870

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 27