r 22 van som van 7,715.33 f 27,470.71 i in het Scheveningsche Bosch of in de kweekerijen der Gemeente werd geplant. De vorenstaande tabel aangevende welke boomen ge rooid en geplant werden, kunnen wij verder ten aanzien der wegen en voetpaden mededeelendat het aangelegde en verbeterde gedurende het jaar 1867 zich heeft bepaald tot het vernieuwen van 7,833 vierk. ellen straat van Waal- eene oppervlakte op klinkert en de verstratingen over de wegen van 10,800 vierk. ellen; het verwerken van 250 kub. ellen grind op de grind wegen het aanbrengen van 180 kub. ellen zwarten grond op de paardenpaden en van 70,777 mudden gewone en 500 mudden gebrande schelpen op de wandelwegen. De kosten besteed voor de werken, aan de wegen, voetpaden, wandelplaatsen en plantsoenen in 1867 gedaan, bedroegen Voor de wegen en voetpaden 19,755.38j en voor de wandelplaatsen en plantsoenen - Totaal Van die werken werden aanbesteed: het doen van vernieuwingen en het onderhouden straatwegen aan L. T. Leijendekkers voor de 14,295; het onderhoud der grind- en schelpwegen aan denzelfden aannemer voor f 4,075. Het onderhoud der plantsoenen werd als gewoonlijk in eigen beheer uitgevoerd. d. De toestand der rivierenkanalenvaarten en bij- behoorende werken, als: waterkeeringenoverlaten, lijn paden, sluizen, duikers, beschoeijingenlos- en lading- plaatsen, bruggen, veeren en overvaarten, voor zooveel die

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 28