r. 23 2°. 3’. 4°. 5°. 6°. alhier aanwezig zijn, was vrij voldoende en daarin ontstond weinig of geen verandering. De vaarten, grachten en slooten werden op de bepaalde diepte gehouden enhoewel de vermindering van grachten en de daardoor vermin derde ruimte voor los- en ladingplaatsen w’el eens bezwaren opleveren, worden die steeds door de goede zorgen van den Havenmeester overwonnen en uit den weg geruimd. Ook de bruggen werden naar behooren onderhouden of vernieuwd. Uitzonderingen daarop moesten maken: de brug bij het armhuis, welke reeds vroeger voor rijtuigen was afgesloten, die bij de derde Boschbrug en de Was- senaarsche bruguit hoofde omtrent hel lot dezer bruggen door verschillende omstandigheden geen beslissing kon genomen worden. Onder deze rubriek hebben wij als gedane werken van aanleg en verbetering gedurende het afgeloopen jaar te vermelden het metselen van kaaimuren, in plaats van schoeijin- gen, langs een gedeelte der Hooftskade over eene lengte van 340 ellen; het vernieuwen van vakken kaaimuur aan het Smidswater en den Nieuwen Uitleg over eene lengte van 82 ellen het slaan eener nieuwe schoeijing aan de Veen kade over eene lengte van 208 ellen; het dekken van 540 strekkende ellen rollaag door deksteenen het vernieuwen van het bovendek der Wagenbrug en het in verband daarmede verbeteren der door- vaartwijdte van die brug; hel geheel vernieuwen der brug in den Raamweg, welke brug de Gemeente in gemeenschap met andere eigenaren bezit;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 29