7°. 8°. voor In bijzonder gebruik werden in 1867 drie grafkelders hel onderhoud van bruggen, kaaimuren en schoei- jingen, en het op de diepte en schoonhouden der grachten en wateren in de Gemeente. f. Omtrent den toestand der Gemeentebegraafplaats kan worden medegedeeld dal die zeer voldoende is en dal de begraafplaats, vooral door de zorg, welke voor de be plantingen aldaar gedragen wordt, veel wordt verbeterd. e. Deze rubriek is, nadat de vaarten en grachten in de vorige opgenomen zijn, op onze Gemeente niet van toepassing. De kosten, aan dien aanleg en verbetering en aan dat onderhoud verbondenbedroegen voor de bruggen 3,819.06’ voor de havens, vaarten, kaaimuren enz. - 19,656.604 De gedane aanbestedingen gedurende den loop van het jaar waren: de werken, vermeld onder 1, 2 en 3, aangenomen door W. 11. van Zanten en Zoon voor f 10,427; het leveren der leggers, benoodigd voor het werk, vermeld onder n°. 5, door J. Beumers, te Kralingen, voor f 1,239; het werk, vermeld onder. n°. 6, door J. E. van El- linkhuizen en Zoon voor ƒ560; het onderhoud der bruggen door G. IJ. de Haas, 1,298; en het diepen der grachten door A. D. W. Martijn, voor 2,140 ’sjaars. “24

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 30